Canton

134th Canton Fair scheduled Soon.....

ලොව විශාලතම වෙළද ප්‍රදර්ශනය වන Canton Fair තව දින කීපයකින් ආරම්භ කිරීමට සියලු කටයුතු සුදානම් කර ඇත .
කැන්ටන් වෙළද ප්‍රදර්ශනය තුලින් ඔබ තෝරාගන්නා ඕනෑම සැපයුම්කරුවකුගේ සාම්පල් හෝ ඕනෑම ප්‍රමාණයක තොග ඇනවුම් ශ්‍රී ලංකාවේදී ඔබගේ අතටම පත් කිරීමට Canton Fair හි නිල වශයෙන් වසර 10 වඩා ලියාපදිංචි ශ්‍රී ලංකාවේ එකම Cargo ආයතනය වශයෙන් සියලු කටයුතු සුදානම් කර ඇත . ( ඔබට මිලදී ගත හැකි සියලු භාණ්ඩ පිළිබද ලේකනය පහත දක්වා ඇත )

මෙම ප්‍රදර්ශනය Onsite Exhibition සහ Online Exhibition වශයෙන් පවත් වේ .

ඔබට පහත සේවා අප ආයතනයෙන් නොමිලේ ලබාගත හැක .

# වඩාත් හොද සහ ගැලපෙන සැපයුම්කරුවෙකු තෝරා ගැනීම පිළිබද උපදේශනය
# සැපයුම්කරුවෙකුගේ විස්වාසය තහවුරු කරගැනීම
# අතරමැදියන් රහිතව commission රහිතව අඩු මිලට භාණ්ඩ ලබාගැනීම
# තෝරාගන්නා භාණ්ඩ පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ සිට ඇනවුම් කිරීමට ප්‍රදර්ශනය තුලදී ගත යුතු  ක්‍රියාමාර්ග
# සැපයුම්කරුවන්ට මුදල් ගෙවීම සදහා ක්‍රමවේද දැනුවත් කිරීම
# ප්‍රදර්ශනයෙන් බැහැරව භාණ්ඩ මිලදී ගත හැකි ප්‍රධාන තොග වෙළදපොළ විස්තර
# ඔබ ඕනෑම අවස්ථාවක මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ ශ්‍රී ලංකාවට Door to Door Business Cargo මගින් ගෙන්වා ගැනීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබද තොරතුරු 

Canton Trade Fair

Canton Fair is sorted into 16 categories of products, which will be exhibited in 50 sections. Over 20,000 of China's best foreign trade corporations (enterprises) take part in the fair. These include private enterprises, factories, scientific research institutions, wholly foreign-owned enterprises, and foreign trade companies.

Photo

කැන්ටන් වෙළෙද ප්‍රදර්ශනය (ONSITE Exhibition)

ඔක්තෝබර් මාසයේ පවත්වන 134 වන Canton Fair කාණ්ඩ 16 ක් දක්වා වර්ගීකරණය කර ඇති අතර එය කොටස් 50 කින් ප්‍රදර්ශනය කෙරේ. චීනයේ හොඳම වෙළඳ ආයතන 20,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් මෙම ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී වේ. පෞද්ගලික ආයතන, කර්මාන්තශාලා, විද්යාත්මක පර්යේෂණ ආයතන, මුලුමනින්ම විදේශීය ව්යවසායන් සහ විදේශීය වෙළඳ සමාගම් ඇතුළත් වේ.
මෙම ප්‍රදර්ශනයට සහබාගි වීමේ ප්‍රධාන වාසිය වන්නේ එකම තැනකදී පිළිගත් වෙළඳ ආයතන රැසක් හමුවීමට හැකි වීමත් එවැනි ආයතන විශ්වාස කළහැකි ආයතන වීමත්ය .මෙම වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය සදහා සහබගිවන ව්‍යාපාරිකන් සදහා විශේෂ ගාස්තු යටතේ Door to Door Business Cargo වසර 10 යකට වැඩි කාලයක් සේවා ලබා දීමට හැකි වූ බව අප සතුටින් දන්වා සිටිමු .

134 වන Canton Fair කන්ටන් ප්‍රදර්ශනය පවත්වන දිනයන්  කොටස්  3 කින් සමන්විත වේ         

May be a graphic of text that says 'Electronics & Appliance Manufacturing Phase :Oct.15-Oct.19 wo Vehicles Wheels Phase Oct.15-Oct.19 Light Electrical Phase Housewares Oct.15-Oct.19 Hardware Gifts & Decorations Phase Phase Oct.15-Oct.19 Building Phase Furniture Oct.15-Oct.19 Phase Oct.23-Oct.27 International Pavilion Phase Oct.23-Oct.27 Trade Services Oct.15-Oct. Phase Oct.23-Oct.27 Phase Oct.15-Oct.19 Phase Oct.23-Oct.27'May be a doodle of text that says 'Toys Children Baby and Maternity Fashion Phase Oct.31-Nov.4 Home Textiles Phase Oct.31-Nov.4 Stationery Phase Oct.31-Nov.4 Health & Recreation Phase :Oct.31-Nov.4 Phase Oct.31-Nov.4'

The 134th Canton Fair is scheduled to be opened on October 15th, 2023.

පළමු ප්‍රදර්ශනය  ( Phase 1: October 15th to 19th )

දෙවන ප්‍රදර්ශනය ( Phase 2: October 23rd to 27th )

තෙවන ප්‍රදර්ශනය ( Phase 3: October 31st to November 4th )

කැන්ටන් වෙළෙද ප්‍රදර්ශනය   (ONLINE Exhibition)

134 වන Canton Fair සදහා ONLINE සහබාගි වීමේ අවස්ථාව මෙවරද ශ්‍රී ලංකික ඔබට හිමි වේ ,
මේ සදහා ඔබට පුර්ව ලියාපදිංචිය ලබා ගත යුතුවේ . අවසාන මොහොත වෙන තෙක් නොසිට ලියාපදිංචිය වඩාත් සුසුසු වේ .
මෙලෙස ලියාපදිංචි වන අය සදහා
# Online ප්‍රදර්ශණ කුටි නැරබීමට අවසථාව
# සජීවී භාණ්ඩ හදුන්වා දීම් සදහා සහබාගි වීමේ අවස්ථාව
# සැපයුම් කරුවන් සමග සාකච්චා පැවැත්වීමේ අවස්ථාව
# Online භාණ්ඩ ඇනවුම් කිරීමේ අවස්ථාව
# මාස 6ක පමණ කාලයක් (2023 සැප්තැම්බර් 16 සිට 2024 මාර්තු 15 දක්වා) Online සහබාගි වීමේ අවස්ථාව

ඔබ Online ඇනවුම්කරනු ලබන සියලු භාණ්ඩ ශ්‍රී ලංකාවට Door to Door Business Cargo මගින් ගෙන්වා ගැනීමේ උපදේශනය සහ පහසුකම් අප ආයතනය මගින් සලසනු ලැබේ

වැඩි විස්තර සදහා පහත නිල වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index#/foreign-select

 

May be a doodle of 1 person and text that says 'I will attend online'

 

ඔබගේ පහසුව සදහා සෑම සතියකම Guangzhou ( කන්ටන් ) to Colombo Business cargo        ( දින 35 - 60 ) සේවා හා සෑම සතියකට වරක් Air Cargo ( 7 -14 day service )  ක්‍රියාත්මකයි .

සැපයුම්කරුවන් සහ මිලදී ගත හැකි භාණ්ඩ

PHASE ONE ( පළමු ප්‍රදර්ශනය)

# Electronics & Household Electrical Appliances

 Consumer Electronics and Information Products

n Audio-video Products: Home Theaters, VCD,DVD,CD,Microphones, Karaoke Equipment, TV, Set-top Boxes, Video Recorders, Tape Recorders, Re-readers, Radios, Megaphones, Loudspeakers, Car Audio System, TV Stand

n Digital Entertainment Products: MP3, MP4, MD, Portable Music Players, Digital Cameras, Tablets, Electronic Game Products

n Communications: Mobiles, Pagers, Interphones, PDA, Telephones, Fax Machines, Communication  Cables, Antenna & Receivers, Radio Sets, Rader Navigation equipment, Satellite Communication Equipment, Satellite Receivers, and other Communication Facilities

n Power Supply Products : Dry Battery, Lithium Battery, Portable Power Source, Power Adapter, USB Charger.

n Computer Products:

u Computer & Parts: Large & Medium-sized Computers, Mini Computers, Micro Computers, Desktops, Laptops, CD-drive, Floppy Drive, Memory, Hard Disks, CPU, Sound Cards, Video Cards, Main Boards, Keyboards, Mouse, Monitors, Mobile Hard Disks, U Disks, Computer Spare parts, Word Processors, and other Computers.

u Computer Peripherals: Printers, Disks, CDs, Tapes, Scanners, Web-cams, CD-writers, UPS, and other Peripherals

u Computer Network Equipment: Servers, Modems, Routers, Hubs, Network Cards, Work Stations, Switches

u Computer Software: Operation Software, Office Software, Accounting Software, Management Software, Image Design Software, Computer Security  Software, Network Tool Software, Game software, Education Software,Multi-media Software, Developing & Programming Software, Translation & Dictionary Software, Smart Home Software

n Electronic Security equipment: Monitors, Sirens, Auto Security Products, Detectors, Sensors, Channel Control System,Home Security Products, Office Security Products, Automatic Security Products, Electronic Lock Systems, Smart Cards.

n Business Automation Equipment: Photocopiers, Electronic Bulletin Boards, Projectors, Shredders, Attendance Machines, Video Conference Meeting Equipment, Electronic Cash Registers, ATM, Card Machines, Bill Counters, Barcode Printers, Barcode Scanners, Data Collectors, IC Cards

n Smart Life:Smart Home,Smart Education,Intelligent Transportation,Household Robort,Smart Wear,Smart Healthcare,Smart Sports,Smart Control System

n Other ElectronicProducts: Meteorological Monitor, Meteorological Monitoring Device Unit, Meteorological Monitor Accessories.

 Household Electrical Appliances

n Kitchen Appliances: Microwave Ovens, Electric Heat Pots, Electric Rice Cookers, Electric Ovens, Gas Cookers, Kitchen Ventilators, Exhaust Fans, Dishwashers, Disinfection Cabinets, Food Processors, Juice Extractors, Kitchen Mixers, Cleaning Filters.

n Refrigerators & Refrigeration Equipment: Refrigerators, Freezers

n Air Conditioners & Ventilation Equipment: Air Conditioners, Fans, Air Humidifiers, Air Dryers, Air Purifiers.

n Washing & Drying Machinery: Washing Machines, Drying Machines, Electric Irons.

n Other Small Electrical Appliances: Calculators, Water Heaters, Hairdryers, Oxygen Machines, Electric Shavers, Electric Power Tools, Torches, Vacuums, Stoves, Mosquito Killers

 Lighting Equipment

n Application of Illumination System: Industry Lighting, Decorative Lighting, Emergency and Security Lighting, Entertainment and Stage Lighting, Office, Advertising and Exhibition Lighting, Outdoor Lighting.

n Electric Light Source: Fluorescent Lamps, Energy Saving Lamps, Incandescent Lamps, Neon Lamps, Neon Lights, Iodine Tungsten Lamps, Magnesian Lamps, Bromine Tungsten Lamps

n Light Fittings: Lamp Shades, Lamp Posts, Optical fiber, Lamp Plates, Lamp Holders, Lamp Caps, Ballasts, Voltage Stabilizers, Voltage Transformers, Starters, Adapters, Converters, Sensors.

Electronic and Electrical Products

n Electronic & Electrician Products:Optoelectronic Devices,Rectifiers, Inverters, Amplifiers, Transducers, Frequency Dividers, Power Relays, Adapters, Batteries, Voltage Transformers, Voltage Stabilizers, Power Inductors, Reactors, Circuit Breakers, Multimeters, Connectors, Measurement Equipment, Chargers, Electronic Testing Equipment, Electronic Components(Capacitance, Resistance, Transistors, Diode, Dynatron, Piezoelectric, Inductance Components, Loops, Sockets, Switches, Wires, Cables, Circuit Boards )

n Electric Equipment: Electric Furnaces, Transmission Line Hardware, Electrical Carbon Products, Wires, Cables, Electric Porcelain, Insulating Materials, Electrical Appliances, Batteries, and etc.

# Manufacturing

 General Machinery and Mechanical Basic Parts

n General Machinery:Pumps, Valves, Fan, Compressor

n Refrigeration、Heating And Ventilation Equipment And Accessories:Heating Equipment And Accessories,Hvac Pump Valve Products,Air Conditioning And Refrigeration Equipment Accessories, Refrigerant, Condensing, Cold-Chain Refrigeration Transportation Refrigeration System,Refrigerated And Frozen Food Cabinet Accessories, Exhaust System And Accessories, Air Handling Unit, Heat Exchanger Facility, Energy Control And Monitoring Terminal Unit, Filter, Measurement Tools And Instruments For Refrigeration And Air Conditioning

n Instruments: Electronic Instruments, Electric Instruments, Microscopes, Surveying & Mapping Instruments, Observation Instruments, Physical Optical Instruments, Other Optical Instruments, Material Testing Machines, Geological Exploration Equipment and Instruments, Thermodynamic Instruments, Automation Instruments, Construction Test Instruments, Hydrological Instruments & Civil Engineering Instruments, Laboratory Instruments, Special Instruments, Other Physical & Chemical Instruments

n Camera Instruments: Cinematographic Instruments, Photographic Instruments, Other Photomechanical & Cinematographic Instruments

n Printing Apparatus

n Household Sewing Machines & Spare Parts, Weaving Supplies

n Transport Equipment: Ship Equipment and Spare Parts, Underwater Special Equipment, Aeronautic Equipment and Spare Parts, Railway Vehicles and Related Equipment

n Vehicle Equipment Maintenance: Oil Nuzzle Washing and Sterilizing Machines, Vehicle Lifts, Used Oil Extraction Machines, Tyre Changers, Balancing Machines, Four Wheel Alignment Equipment, and Car Washing Machine

 Power Machinery and Electric Power

n Power Machinery: Electric Engines, Power-generating Sets, Diesel Engines and etc.

n Electric Power: Power Generators, Generating Sets, Transmission Facilities, Synchronous Condensers, and etc.

n General Machinery, Small Processing Machinery and Industrial Accessories

 Processing Machinery Equipment

n Machine Tool And Metal Processing Equipment:Metal Cutting Machine Tools, Metal Forming Machine, Special Production Machine Tool, Foundry Machinery, Welding And Cutting Equipment, Cutting-Off Machinery And Accessories, Abrasive Tools

n Building Material Machinery And Complete Equipment:Building Material Machinery,Woodworking Machinery, Stone Processing Machinery, Complete Equipment And Production Lines

n Rubbery Plastic Packaging And Printing Equipment:Rubber/Plastic Machinery, Packaging Machinery, Printing Machinery, Mould, 3d Printer

n Food And Beverage Processing Equipment:Food Processing Machinery, Beverage Processing            

Machinery, Commercial Kitchen Processing And Display Equipment, Cold-Chain Warehousing And Handling Equipment

n Chemical, Textile And Other Equipment:Textile Machinery, Pharmaceutical Machinery, Chemical Machinery, Environmental Protection Equipment And Other Equipment

Construction Machinery

n Construction Vehicles: Excavating Machinery, Earth-Moving Machinery, Hoisting Machinery, Industrial Vehicles, Compaction Machinery, Road Construction And Maintenance Machinery, Concrete Machinery, Municipal And Sanitation Machinery, Aerial Work Machinery, Rock Drilling And Tunnel Boring Machinery And Tools, Elevators And Escalators, Other Construction Vehicle And Equipment, Construction Machinery Accessories

n Other Machinery:Mining Machinery, Coal Mine Machinery, Geological Machinery, Fire-Fighting Machinery, Petroleum Machinery

 Agriculture Machinery

n Agricultural Machinery: Power Machinery(Tractor), Tillage Machinery, Fertilizing And Transplanting Machinery, Farmland Management Machinery, Harvesting Machinery, Harvesting Processing Machinery, Agricultural Primary Processing Machinery, Animal Husbandry And Aquaculture Machinery, Agricultural Handling Machinery, Drainage And Irrigation Machinery, Rural Renewable Energy Machinery, Combustion Engine, Generator Set And Component, Other Agricultural Machinery Component

n Garden Machinery:Planting And Municipal Machinery, Cropping And Spraying Equipment, Sprinkler Irrigation Equipment, Gardening Tools, Forestry Equipment

 Hardware

n Hardware:Furniture Hardware, Building Hardware, Decorative Hardware, Doors and Windows Hardware, Bathroom Hardware & Fittings, Iron Craft Products, Locks & Fittings, Wire Meshes, Welding Materials, Low Pressure Valves, Water-heating Equipment, Cast Iron Products, Castings and Forgings, Fasteners, Trolley/Platform Trolley & Fittings, Storage Racks/Brackets & Fittings, Fire-fighting Equipment, and other hardware products

 

n Tools: Measuring Tools, Grinding Tools, Cutlery, Manual Tools, Electric Tools, Pneumatic Tools, Hydraulic Tools, Welding Tools, Mechanical Tools, Cutting Tools, Farming Tools

 

PHASE TWO ( දෙවන ප්‍රදර්ශනය)

# Housewares

 General Ceramics

n Tableware, Kitchenware and Daily Use Ceramics for Family Use

n Tableware, Kitchenware and Daily Use Ceramics for Hotel Use

n Other Tableware, Kitchenware and Daily Use Ceramics

 

Household Items

n Cleaning Products: Washing Products and Laundry Appliances; Detergents, Pot Cleaning Products, Refrigerator Deodorants, Window Washing, Brooms, Brushes, Rags, Mops, Polish Appliances, Garbage Buckets, Garbage Spades

n General Houseware: Umbrellas, Sun Umbrellas, Gloves for Civil Use, Gloves for Labor Protection, Basins, Buckets, Clothe Pins, Coat Hangers and Clothe Racks, Clothe Baskets, Clothe Forks, Hooks, Ironing Board, Shoe Racks, Shoe Boxes, Shoe Cabinets, Smoking Gears, Lighters, Thermometers, CD Racks, Paper Bins, Cabinets for Storage, Wine Racks, Trolleys, Other Houseware Products

 

Kitchenware & Tableware

n Stainless Steel Containers, Enamel Containers, Containers of Other Materials

n Dining Table Items and Decorations: Dishes, Knives and Forks, Table Candles, Table Decorations

n Kitchenware: Bottle Openers, Corkscrews, Can Openers, Hot Pot Implements, Kettles, Knives for Kitchen and Professional, Kitchen Paper, Peeler, Aluminum Foil, Scales, Knife Sharpeners, Knife cleaners, Pots, Spades, Spoons, Nutcrackers

 

Weaving, Rattan and Iron products

n Bamboo Crafts, Wood Crafts, Grass Crafts, Wickerwork

n Rattan and Iron Artworks

 

Gardening Products

n Flowers and Nursery Stocks

n Dry/Artificial Flowers

n Potted Landscapes

n Horticultural Tools

n Outdoor Supplies

n Horticultural Supplies:Plant Accessories, Necessary Supplies(flower pots or planters, pesticide), Horticultural Decorations

n Fishes, Birds and Animals for Display and Decoration

n Other Horticultural Supplies

# Gifts & Decorations

Home Decorations

n Decorative Candles, Candles Holders and Related Products

n Paintings, Painting Frames, Photo Frames, Mirrors: Chinese Calligraphies and Paintings, Oil Paintings, Carving Paintings, Albums, Frames, Artistic Mirror Frames, Picture Frames, Foldable Supports, Decoration Mirrors

n Desktop Supplies

n Door and Window Decorations, Wall Decorations

n Artificial Flowers

 

Festival Products

n Party Supplies & Decorations: Balloons, Party Supplies, Party Decorations

n Holidays Supplies and Decorations: Christmas, Easter, Halloween and Other Specialized Supplies and Decorations,Fireworks and Firecrackers

 

Gifts and Premiums

n Polyresen Crafts

n Traditional Chinese Art Crafts: Cloisonne, Lacquerware & Lacquer Engraving, Craft Fans, Craft Lights, Four Treasures of Study (Writing Brushes, Inksticks, Inkslabs and Paper), Hair and Hair Products, Embroidery, Vases, Tea Sets, Wine Sets, Carving Handicrafts, Clay Sculptures, Ethnic Handicrafts, Natural Crafts, Other Art Crafts  

n Jewellery, Bone Carvings and Jade Sculptures: Jewelry (Gemstones, Pearls, Jewellery Raw Materials, Gold & Silver); Bone Carvings and Jade Sculptures (Yak and Buffalo Bones, Horse Bones, Camel Bones, Hawksbill Turtle Shells, Deer Horns, Corals, Mother-of-Pearls and Other Carvings and Sculpture Products of Animal Origin), Jade Carvings

n Marketing Gifts and Premiums: Marketing Premiums, Medals and Badges, Souvenirs, Key Rings, Key Cases, Notebooks

n Paper and Wrappings: Calendars, Wall Calendars, Desktop Calendars, Cards, Gift Boxes, Gift Packages, Handicraft Paper, Paper Bags, Ribbons, Gift Wrapping Papers

 

Glass Artware

n Glassware

n Glass Decorations

n Other Glass Artware

 

Art Ceramics

n Artistic Ceramics

n Craft Ceramics

n Horticultural and Gardening Ceramics

 

Clocks, Watches & Optical Instruments

n Clocks: Quartz Clocks, Mechanical Clocks, Jumping Figure Clocks , Radio Clocks, Cabinet Clocks, Wall Clocks, Table Clocks

n Watches: Quartz Watches, Mechanical Watches, Jumping Figure Watches, LCD Display Watches, Timers, Sport Watches, Fashion Watches, Pocket Watches, Pendant Watches

n Clock & Watch Parts: Dials, Movements, Cases, Dials, Handles, Chains, Straps, Watch Glass, Water Resistant Rings

n Spectacles: Glasses for Short-sight, Presbyopic Glasses, Contact Lens, Sunglasses

n Spectacle Accessories: Frames, Lens, Glasses Boxes

# Building & Furniture

 Building and Decorative Materials

n Building Materials:

u General Building Materials, Metal Building Materials, Chemical Building Materials, Glass Building Materials, Cement Products, Fireproof Materials, Heat Preservation Materials, Thermal Insulation Materials, HVAC/Cooling Equipment and Accessories

u Coatings/Chemistry: Wall Surface/Waterproof/Floor Coatings, Coating Auxiliary, Coating Packaging Materials, Dry-mixed Mortar, Adhesives, Admixture, Auxiliary, Building Adhesive, Adhesive Tapes, joint Mixture, Rust-resisting Materials, Waterproof Building Materials, Waterproof Additives, Seepage prevention Materials, Waterproof Technologies and Related Equipment

u Pipe Fittings

n Decoration Materials

u Tiles: Furring Tiles, Ground Tiles, and tiles for other decoration purposes

u Wood Flooring: Solid Wood Flooring, Engineered Wood Flooring, Laminated Flooring, Cork Flooring, Bamboo Flooring

u Ceiling/Curtain Wall/Wallpaper and Interior Decorations: Ceiling, Drop Ceiling, Wallpaper, Aluminum Sheets/Lead Sheets/Point-supported/Unit/Metal Curtain Wall, Curtain Wall Fittings and Processing Equipment, Sunshine Board, Gypsum Products, Steel Structures

u Doors & Windows: Wood Doors, Plastic Steel/Aluminum Alloy/Steel Doors &Windows; Various Auto-Doors, Gating Hardware Systems and Fittings, Entrance Guard Electronic Systems

u Stone Materials: Stone Flooring, Stones for Horticulture, Special-shaped Stones, Building Stones, Stones; Man-made Stone Decoration Materials

u Glass: Art Glass, Building/Decorative Glass

n Kitchen Equipment: Kitchen Units, Cabinets, Washing Basins, Kitchen Accessories

 

Sanitary and Bathroom Equipment

n Sanitary Ceramics, Bathtubs, Bathroom Units, Steam Rooms, Showers, Taps, Bathroom Hanging Accessories, Bathroom Mirrors, Bathroom Furniture, Water Heaters, Bathroom Heaters, Bathroom Cabinets, Partitions, Swimming Pool Equipment

 

Furniture

n Furniture of Traditional Chinese Style

n Furniture for Domestic Indoor: Furniture for Sitting Room, Restaurant, Bedroom, Study, Kitchen and Bathroom

n Hotel Furniture

n Office Furniture

n School Furniture

n Hospital Furniture

n Outdoor Furniture: Garden, Patio, Beach, and Camping Furniture

n Furniture for Public Places

n Other Furniture

n Semi-finished and Spare Parts

 

PHASE THREE ( තෙවන ප්‍රදර්ශනය )

# Fashion Life

Home Textiles

n Blankets,  Bedding, Bed Sheets, Bed Covers, Mattresses, Towel Quilts, Pillows, Pillow Cases, Cushions, Mosquito Nets

n Upholstery Textiles: Decoration Cloth, Wall Cloth, Curtain Cloth, Sun Protective Cloth, Furniture Cloth, Sofa Covers

n Bathroom Textiles: Shower Curtains, Towels, Facial Towels, Bath Towels, Beach Towels, Closestool Lid Covers

n Table & Kitchen Textiles: Tablecloths, Table Mats, Napkins,Aprons, Rags, Microwave Oven Gloves, Other Kitchen Textiles

n Other Textiles: Mats, Cleaning Textiles, Flags, Macrame

 

Textile Raw Materials & Fabrics

n Fabric: Cotton/Blends, Polyester/Blends, Linen/Blends, Silk/Nitrocellulose S,ilk, Wool/Artificial Wool, Special Woven Fabric, Non Woven Fabric, Industrial Fabric

n Fiber and Yarns

u Fiber: Plant Fiber,Animal Fiber, Artificial Fiber, Synthetic Fiber, Inorganic/Mineral Fiber, Chemical Fiber  

u Yarns: Cotton /Blends, Linen /Blends, Wool/ Blends, Polyester/Blends

n Other: Garments Accessories

 

Carpets & Tapestries

n Machine-made Carpets

n Handmade Carpets

n Tapestries

n Other Flooring Materials: Straw&Bamboo Plaited Carpets

 

Furs, Leather, Downs & Related Products

n Fur & Fur Products:

n Leather & Leather Products

n Down & Down Products,

n Cashmere & Cashmere Products

n Other fur/leather/down and their products

 

Fashion Accessories and Fittings

n Fashion Accessories: Hats, Gloves, Scarves, Handkerchiefs, shawls, Socks, Ties

n Garment Fittings: Shoulder Pads, Labels, Zippers

Underwear

n Underwear and Dresses, Nightgowns, Bathrobe, Homewear

 

Men and Women’s Clothes

n Women's clothing: Women’s Blouses, Skirts, Trousers, Waistcoats, Suits, Coats, Sweaters

n Men's clothing:Man suit jacket and trousers,Men's pants,Men's shirt,Man's vest,Men's tracksuit,Men's knitted sweater

n Wedding Dresses and Gowns: Wedding Dresses, Cocktail Dresses, Evening Gowns

n Other: Uniforms, Work Suits

 

Sports and Casual Wear

n Sportswear, Casual Wear, Hoodies &sweatshirt,T-Shirts, Jeanswear, Performance wear,Dance Dress, Dress-up cloths, other Sports and Casual Wear

# Health & Recreation

 Food

n Food: Cereals and Oils, Poultry and Meat, Eggs and Dairy Products, Aquatic and Sea Products, Fresh and Dried Fruits, Vegetables, Condiment, Candies, Cakes, Candied Fruits, Canned Foods, Food Additives, Bee Products

n Drinks:

u Alcoholic Drinks:Beer, Spirits, Wines, Special Wines

u Coffee

u Fruit Juice

u Drinking Water

u Other Beverages

n Tea: Black Tea, Green Tea, White Tea, Yellow Tea, Dark Tea, Oolong Tea, Scented Tea, Health Tea, Teabag Filter Paper/Fragrant Flowers and other Related Products

n Food packaging and other Related products

 

Sports, Travel and Recreation Products

n Sports Products

u Indoor & Outdoor Sports Products: Balls and Accessories, Boxing Equipment, Skateboards, Roller Skates, Skates, Fitness Equipment, Household Training Equipment, Sports Nets, Trampoline, Archery, Bicycle and its Accessories, Billiards, Shooting, Hunting, Climbing, Ropes, Track & Field Equipment, Equestrian Equipment, Beach Sports Equipment, Sports Glasses, Sports Cases and Bags

u Water Sports & Diving Equipment: Goggles, Diving Masks, Diving Suits, Flappers, Snorkels, Diving Accessories, Paddleboard and its Accessories, Swimming Equipment and its Accessories, Water-Skiing Equipment

u Sports Souvenirs: Trophy Cups, Certificates of Rewards, Medals, Flags, Emblems

n Travel and Recreation Products

u Fishing Tools: Fishhooks, Fish Twines, Fishing Nets, Fishing Rods, Fish Bag, Fishing Bobbins, Fishing Tools and its Accessories

u Barbeque Tools: Electric Barbeque, Gas Barbeque, Carbon Brick Barbeque, Grills, Ignition Instrument, Barbeque Accessories

u Outdoor Casual Products: Swings, Hammocks, Sun Umbrellas

u Musical Instruments

u Chesses and Pokers

u Outdoor Tour Articles: Backpacks, Protected Coverings, Air Cushions, Sleeping Bags, Blankets, Tents and Accessories, Camping Articles and Accessories

Cases and Bags

n Cases of Daily Use: Leather Cases, PVC Leather Cases, Plastic Woven  Cases

n Briefcases: Leather Briefcases, Plastic Woven Briefcases, PVC L,eather Briefcases

n Bags: Leather Bags, PVC Leather Bags, Cotton Bags, Plastic Woven Bags

n Other Cases, Bags and Accessories

 Medicines ,Health Products and Medical Devices

n Traditional Chinese Medicine:Chinese Herbs, Plant Extracts

n Chemical Medicines and Biopharmaceuticals: Medicines, Medicine Raw Materials, Medicine Intermediates, Biopharmaceuticals

n Health Products: Health Medicines, Natural Health Products, Chinese Medicated Alcohol, Health Alcohol, Drinks, Tonics,

n Hairdressing and Beauty Care Products: Cosmeceuticals, Body-care Products, Wigs and Artificial Limb, Body-shaping Products, Beauty Care Materials

n Home Medical Care Products:Household Body Scales, Medicine Cabinets, Hot-water Bags, Crutches

n Reproductive Health Products, and Equipment: Sex,ual Health Products and Equipment, Family-planning Products and Equipment

n Health Care and Rehabilitation Equipment:Rehabilitation Equipment, Massage Equipment, Physiotherapeutic Instruments, Fitness Equipment

n Medical Dressings and Disposables:

n Diagnostic and Therapeutic Equipment:

u Various Surgical Instruments

u Medical Electronic Instruments

u Clinical Laboratory Instruments: In Vitro Diagnostic Reagents and Instruments, Medical Optical Instruments, Medical Laser Instruments, Physiotherapeutic Instruments

u Lesions-minimally Invasive Diagnoses System

u Biochip and Related Devices

u Integrative Devices of Traditional Chinese and Western Medicine

u Heart Monitoring Facilities

u Medical Image Facilities

u Biochemical Detection Facilities

u Blood Pressure Monitor、Blood Glucose Meter、Thermometer

u Endoscope Systems

u Low-temperature Freezing Facilities  

u Dialysis Therapy Facilities

u Medical X-ray and MRI Equipment

u Ultrasonic Medical Diagnostic Devices, Linear Accelerator

u ENT & Eye & Dental and Oral Diagnosis and Treatment Facilities

u Dental Clinical Equipment: Dental Diagnosis Medical Equipment, Dental Surgery Equipment, Dental Laboratory Equipment, and Dental Materials

n Hospital Auxiliary Devices

u Disinfection and Sterilization Products, Oxygen Making and Supply Equipment, Blood Bank Facilities, Water Treatment Equipment, Low-temperature Freezing Facilities

u Disabled Only Equipment

u Telemedicine System, Hospital Information System, Hospital Office Automation System

u Protection Devices and Protection Devices on Nuclear Radiation

u Hospital General Devices: Aseptic Wards, Ward Monitoring System, Various Hospital Beds, Hospital Ambulances, Stretchers, and other First Aid Articles

u Hospital Application Software: Hospital Data and Image Processing System

u Various Operating tables and Specialized Equipment

u Medicine Monitoring and Analysis Devices

u Laboratory Biological Instruments

u Medical Furniture

n Detection and Protective Equipment

u In-Vitro Diagnosis:Total Solution For Laboratory, Clinical Diagnostic Equipment, Diagnostic Reagent, Poct, Household Diagnostic Equipment.

u Medical Protective Equipment: Surgical Mask, Medical Protective Mask, Protective Glasses, Protective Mask, Protective Gloves, Protective Coverall, Protective Clothing, Protective Footwear Cover.

u Disinfection Supplies:Medical Disinfection Products, Disinfection Robot, Disinfection Equipment.

n Silver Economy

u Nursing For Senior People Health Care: Rehabilitation Equipment, Rehabilitation Assistance Devices, Rehabilitation Sanitary Products.

u Health Care For Middle And Old Age People: Functional Food, Herbal Cuisine And Nutrition, Traditional Chinese Medicine For Health Care, Homology Of Medicine And Food.

u Medical Equipment For Middle And Old Age People: Common Used Medical Equipment, Physiotherapy Equipment.

u Smart Pension:Wearable Health Equipment, Vital Sign Monitoring, Elderly Care Institutions And Home Care Nursing Management System.

u Medicine For Middle And Old Age People: Prevention And Therapeutic For Common Disease And Top Disease Among Middle And Old Age People, Old-Aged Fitness, Massage Products.

u Elderly Beauty Products: Elderly Beauty Oral Liquid, Elderly Anti-Aging Products.

 

Pet Products & Food

n Pet Food

n Pet Products:Pet Toys, Pet Training Products, Pet Bowls/Feeders, Pet Beds and Replacement Parts, Pet Cages, Pet Collars and Leashes, Pet Clothes and Accessories, Aquarium Products and Accessories, Pet Grooming and Cleaning Products, Other Pet Products

Toiletries

n Bathroom Products: Soaps, Shower Gels, Mouthwashes, Bath Salt/Bath Oil, Toothpastes/Toothbrushes

n Bath Appliances: Bath Sponges, Bath Mats, Bathroom Mirrors, Liquid Soap Containers, Soap Trays, Stopper, Wet Towels, Shower Caps, Shower Curtains, Towels, Towels Racks, Toilet Paper and Facial Paper

 Personal Care Products

n Cosmetics and Accessories: Cosmetics, Lipsticks, Make-Up Bags, Make-Up Brushes, Make-Up Mirrors

n Skin-Care Products: Beauty Creams, Skin-Care Creams, Hand Creams, Sun Creams, Massage Suppliers, Perfumes

n Hair-care Products and Accessories: Shampoo and Conditioners, Combs, Scissors, Trimmers and Clippers, Headwear

n Nail Beauty Supplies, Foot Care Supplies, Shaving Supplies

n Tooth Care Products: Tooth Paste/Tooth Brush

Office Supplies

n Pens: Pencils, Ball Pens, Rolling Ball Pens, High-lighters, Fountain Pens, Pens, Oil Pens, Painting Pens, Refills, Ink

n File Storage: Hardback File Folders, Paper File Folders, Transparent File Covers, Conference File Covers, Computer-printed File Folders, Hanging File Folders, Ring Binders, Board Clips, Pages' Folders, File Plates, File Holders, Name Card Holders, Report Folders, Identification Card Folders.      

n Office Supplies: Staplers, Staples, Binders, Staple Removers, Punches, Scissors, Paper Knives, Pen Containers, Paper Clip Containers, Adhesive Tape Holders, Rulers, Tape Lines, Pencil Sharpeners, Correction Fluid, Erasers, Glue, Transparent Adhesive Tapes, Double-Sided Adhesive Tapes, Buckles, Seals & Stamps, Calculators, Table Pads, Name Card Holders, Newspaper Holders

n Paper Products: Notebooks, Memo Pads, Fax Paper, Computer Paper, Color Ink-jet Printing Paper, Copy Paper, Photo Paper, Writing Paper, Financial Paper, Paper for Financial usage

n Label: Hand-written Labels, Badges, Laminating Pouch Films, Mark Labels

n Desk Decorations

n Office Automation Products & Equipment, Consumable Office Supplies

# Toys & Children Baby and Maternity

Toys

n Baby Toys

n Electromotive, Remote Controlling and Clockwork Toys

n Action Toys

n Educational Games & Toys

n Plush and Cloth Toys

n Dolls

n Riding Toys

n Musical Toys

n Inflatable Toys

n Other Toys and Toys Accessories

 

Kids’ Wear

n Tops, Skirts, Trousers, Ensembles, Coats

n Infant and Maternity Wear

 

Maternity, Baby and Children Products

n Infant Food:Infant formula, Infant complementary food, Infant health and nutritional food.

n Infant Clothing and Accessories: Infant clothes, Infant shoes, Infant hats, Infant accessories, Infant home textiles.

n Baby care: Infant feeding supplies, Infant toiletries, Infant wipes, Infant tissue, Infant cotton soft towel, Infant diapers, Feeder, Teat, Infant toothbrush, Baby tableware.

n Infant safety product: Baby monitor, Socket cover, Baby safety locker.

n Baby carriage: Baby stroller, Baby walker, Baby safety seat

n Baby furniture: Crib, Baby bedding, Baby table, Baby chair, Baby cradle

n Maternal and Infant electrical appliances: Baby bottle warmer, Food processor, Electric breast pump, bottle sterilizer, Maternal and infant washing machine, Maternal and infant air-conditioning.

n Preschool education supplies:Electronic reading machine, Repeater, Learning machine, Children watch phone, Eye-protection desk lamp.

 

More Information
www.cantonfair.org.cn/en-US 
www.cantonfair.net/canton-fair