චීන වීසා

වීසා ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න .මුලින් ලිපිලේකන බාර දෙන්න . 
China Tourist Visa Fee + Visa Assistance = රු 17500/-  ( “L ” Visa For 30 day’s )


අවශ්‍ය ලිපි ලේකන 

01 Passport. – ( Your passport with at least 6 months remaining validity and available 2 blank pages . ( if you have previous passports please provide them too. )

02 Photo       – 02 ෆොටෝ passport-size color photo with white background

03 Bank Pass book or 3 month statement balance of Rs.150,000/-බැංකු ගිණුමේ ඉතිරිය හා පසුගිය මාස 3ක ගනුදෙනු හොදනම් බොහෝ පහසුයි.බැංකු ගිණුමේ ඉතිරිය අඩුනම් fixed deposit එකක් දමා මාස 3 ක ගනුදෙනු වාර්තාවක් savings or current account bank statement ඉදිරිපත් කරන්න  

04 Copy of Business Registration Certificate ( ඔබට ව්‍යාපාරයක් තිබේනම් )

05 Letterhead ( 2 blank Letterhead ) ( ඔබට ව්‍යාපාරයක් තිබේනම් )

06 රැකියාවක් කරන්නේනම්  නිවාඩු ලබා දීමේ ලිපිය 

Hotline                                  +94 76 8833348  +94 71 9413846