අපගේ අයකිරීම් (Charges)

අපගේ ගාස්තු ( all in one ) 
ඔබ ආනයන කිරීමට සුදානම් වන භාණ්ඩ සදහා අප ඔබ වෙත වෙළදපොළේ ලාභ  සහිතව හා තරගකාරිත්වයෙන් යුතුව අලවි කිරීමට හැකිවෙන අයුරින් අවම ගාස්තුවක් පමණක් අයකරනු ලබයි .

WE GIVE YOU CBM rate / RMB rate / PIECE rate / Kg rate / % Percentage rate 
( China Handling + Transport + Shipping + All tax + Sri Lanka Handling + ඔබේ අතට  ) 
වටිනාකම  වැඩි වීමේදී ඔබේ අයකිරීම අඩුවේ . 
සියලු භාණ්ඩ ආනයනය කරනු ලබන්නේ නිත්‍යානුකුලව හා රජයේ ලියාපදිංචි සමාගක  නමට බැවින් ඔබට ආනයනකරුවෙකු වශයෙන් ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වීමට හෝ රේගුවේ ලියාපදිංචි වීමට හෝ  LC  හෝ TT හෝ VAT  බදු  හෝ NBT බදු පිළිබද හෝ  වාරය කටයුතු කිසිදු ගැටළුවක් ඇතිවන්නේ නැත .(  මෙලෙස අවම ගාස්තුවක් ලබාදීමට  හැකිවනුයේ මසකට විශාල Container ප්‍රමාණයක මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීම තුලිනි )

ඔබට සැපයුම් කරුවෙකු සිටිනම්  

( if you have a supplier)
අපගේ චීන නියෝගිතයකු මගින් එම භාණ්ඩ ලබාගෙන  Sea Cargo / Air Cargo මගින්  ඔබේ අතටම ගෙනවිත් දිය හැක.සියලු භාණ්ඩ ආනයනය කරනු ලබන්නේ රජයේ ලියාපදිංචි අප ආයතනයට සම්බන්ද  සමාගමේ නමකටය . ගෙන ඒමට පෙර ඔබට අපගේ අයකිරීම  දන්වනු  ලැබේ. ඔබ එකගනම් පමණක් ගෙන්වා දෙනු ලැබේ. චීන භාණ්ඩ සැපයුම්කරු වෙත ඔබ මිලදී ගන්න භාණ්ඩ ( invoice value ) සදහා  අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවීම හා ඉතිරි මුදල් ගෙවීම ඔබටම සිදු කර ගත හැකි අතර අවශ්‍යනම් පමණක් අප ආයතනයට සැපයුම්කරු වෙත ගෙවීම්  කටයුතු සදහා අවශ්‍ය සහය දිය හැක . ( Cargo ගාස්තු භාණ්ඩ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු අය කරනු ලැබේ )

ඔබ මිලදීගැනීමට බලාපොරොත්තු වන භාණ්ඩ සදහා පහත තොරතුරු ඇතුලත් Invoice / Bill අප වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අපගේ සියලු අයකිරීම් පිළිබද විස්තර ලබාගත හැක .

Product Name / Product Photos / Quantity  / Value ( RMB මිල  ) Kg ( බර කිලෝ වශයෙන් )/ CBM / HS Code ( if can )

Our chinese agents contact your supplier and collect all products . After we import that product under our company name and handover to you .You have pay Our all fee after products come to sri lanka


ඔබට සැපයුම්කරුවෙකු නොමතිනම් එනම් මිලදි ගතයුතු ස්ථානය නොදන්නේනම්

( if you don’t have a supplier)
ඔබට අවශ්‍ය   භාණ්ඩය පිළිබද තොරතුරු සොයාගැනීමට Product Searching  චීන නියෝජිතයකුගේ සහය  ලබගතා හැක. ඒ සදහා රු 1500/ – රු 3000/- පමණ ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය .එම මුදල අප හරහා භාණ්ඩ ගෙන්වාගැනිමේදී අඩුකරගත හැක. 


If you need to find anything ,our chinese agents can searching products and suppliers . Our agents visit to factories or wholesale market for Searching  your needs .After they send you product information / Price / Photos / Sample’s .You have pay for that service Rs1500/-  – Rs4000/- . That will pay back after your shipment .

Hotline                                  +94 76 8833348  +94 71 9413846

Product List

පහත සදහන් ව්‍යාපාරික භාණ්ඩ ආනනය කිරීම සදහා සුවිශේෂී ( all in one rate ) මිල ගණන් භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමට පෙර (වටිනාකම – බර – CBM අගය ඇතුලත්) INVOICE අප වෙත යොමු කිරීමෙන් ලබාගත හැක .

Hand Bag
Purse
Toys
Toys (Remote)
Kids Car /Bicycle (Rechargeable )
Hotel Equipment
Bakery Mixer
Steamer / Steel refrigerator
Kitchen Table / Cabinet
Kitchen Items (Other)
Aluminum Product (Kitchen)
Steel  Product (Kitchen )
Hotel Furniture
Flow Carpet
Table and Chair
Steel Chair
Wooden Chair
Furniture (Sofa)
Furniture – Other
TV Stand
Bed (Beech)
Chair  (Beech)
Tents
Curtain Accessories
Ceramic
Ceramic  Plate
Glass Items
Blender
Fan
Fan (SLSI )
Rice Cooker
Gas Cooker
Fancy Items
Flowers
Umbrella
Christmas Decoration
Phone Charger
Phone Battery
Pen Drive / Memory card
Phone Accessories
Phone Cover
Computer Accessories
Photocopy Accessories
Toner, Ribbon, Cartridge
Electric Switches
Electric Switches (SLSI)
LED Lighting
CCTV
Solar Power Accessories
Solar Panel
Solar charger / Inverter
Vehicle Parts
Vehicle Side/ Rear Mirror
Vehicle Radiator
Vehicle Filter
Bearing                       (Vehicle )
Light                            (Vehicle )
Rubber Beading        (Vehicle )
Three Wheel Parts
Bike Parts
Bike Rim
Bike Tube
Motorcycle Battery
Electric Bicycle
Bicycle (Normal)
Batteries
T-Shirts
Trouser (Denims / Other)
Fabric Materials
Bag Materials
PVC  Materials
Elastic Materials
Shoes
Shoes Accessories
Soles
Slipper Straps
Hardware Items
Rivet Nut
Steel Nuts
Tools
Power Tools
Machinery ( hard )
Machinery (Small)
Machinery (Industrial)
Machinery Tools
Garment Machine Accessories
Generators
Aluminum  Product
Safety Shoes
Gloves Safety Shoes
Artificial Grass
Tile
Bath ware
Bathroom Fittings
Ceiling Panels (2 x 2)
Cladding Sheets
Plywood Sheets
Polymer Liquid
Flex Banner Materials
Baby Needs
Cosmetics
Saloon Items
Massage Chair
Saloon Chair
Stationary
Pen
Pencil
Pencil set
Stationary File Folders
BOX file
Photocopy Papers
Thermal Papers
Wallpaper
Water Bottle
Water Bottle (Aluminum )
Pencil Case
School Bag
Stickers
Packing Tape
Abacus
Pencil box (Plastic)
Pencil box ( Magnet )
Sharpener
Compasses Set
Scissors
Ruler (Steel)
Ruler (Plastic)
Ruler (wooden)
Book cover
Lunch Box
Puncher
Paper cuter
Price Label
Stapler
Ink pad
Iron pin / Stapler pin
Magnifying Glass
Eraser
Clay
Glue
Water cooler
Autograph
Laminate Pouch
Glitter sheet
School chalk
Post Notes
Tissue
Chess
Sports Items
Volley Ball
Skipping Rope
Gym Items
Musical Instruments
Fire Stop Product
Dental Chair
Air Conditioner
Thread Roll
Medical Equipment