අපගේ අයකිරීම් (Charges)

අපගේ ගාස්තු ( all in one ) 
ඔබ ආනයන කිරීමට සුදානම් වන භාණ්ඩ සදහා අප ඔබ වෙත වෙළදපොළේ ලාභ  සහිතව හා තරගකාරිත්වයෙන් යුතුව අලවි කිරීමට හැකිවෙන අයුරින් අවම ගාස්තුවක් පමණක් අයකරනු ලබයි .

WE GIVE YOU CBM rate / RMB rate / PIECE rate / Kg rate / % Percentage rate 
( China Handling + Transport + Shipping + All tax + Sri Lanka Handling + ඔබේ අතට  ) 
වටිනාකම  වැඩි වීමේදී ඔබේ අයකිරීම අඩුවේ . 
සියලු භාණ්ඩ ආනයනය කරනු ලබන්නේ නිත්‍යානුකුලව හා රජයේ ලියාපදිංචි සමාගක  නමට බැවින් ඔබට ආනයනකරුවෙකු වශයෙන් ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ලියාපදිංචි වීමට හෝ රේගුවේ ලියාපදිංචි වීමට හෝ  LC  හෝ TT හෝ VAT  බදු  හෝ NBT බදු පිළිබද හෝ  වාරය කටයුතු කිසිදු ගැටළුවක් ඇතිවන්නේ නැත .(  මෙලෙස අවම ගාස්තුවක් ලබාදීමට  හැකිවනුයේ මසකට විශාල Container ප්‍රමාණයක මෙහෙයුම් කටයුතු සිදු කිරීම තුලිනි )

ඔබට සැපයුම් කරුවෙකු සිටිනම්  

( if you have a supplier)
අපගේ චීන නියෝගිතයකු මගින් එම භාණ්ඩ ලබාගෙන  Sea Cargo / Air Cargo මගින්  ඔබේ අතටම ගෙනවිත් දිය හැක.සියලු භාණ්ඩ ආනයනය කරනු ලබන්නේ රජයේ ලියාපදිංචි අප ආයතනයට සම්බන්ද  සමාගමේ නමකටය . ගෙන ඒමට පෙර ඔබට අපගේ අයකිරීම  දන්වනු  ලැබේ. ඔබ එකගනම් පමණක් ගෙන්වා දෙනු ලැබේ. චීන භාණ්ඩ සැපයුම්කරු වෙත ඔබ මිලදී ගන්න භාණ්ඩ ( invoice value ) සදහා  අත්තිකාරම් මුදල් ගෙවීම හා ඉතිරි මුදල් ගෙවීම ඔබටම සිදු කර ගත හැකි අතර අවශ්‍යනම් පමණක් අප ආයතනයට සැපයුම්කරු වෙත ගෙවීම්  කටයුතු සදහා අවශ්‍ය සහය දිය හැක . ( Cargo ගාස්තු භාණ්ඩ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු අය කරනු ලැබේ )

ඔබ මිලදීගැනීමට බලාපොරොත්තු වන භාණ්ඩ සදහා පහත තොරතුරු ඇතුලත් Invoice / Bill අප වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අපගේ සියලු අයකිරීම් පිළිබද විස්තර ලබාගත හැක .

Product Name / Product Photos / Quantity  / Value ( RMB මිල  ) Kg ( බර කිලෝ වශයෙන් )/ CBM / HS Code ( if can )

Our chinese agents contact your supplier and collect all products . After we import that product under our company name and handover to you .You have pay Our all fee after products come to sri lanka


ඔබට සැපයුම්කරුවෙකු නොමතිනම් එනම් මිලදි ගතයුතු ස්ථානය නොදන්නේනම්

( if you don’t have a supplier)
ඔබට අවශ්‍ය   භාණ්ඩය පිළිබද තොරතුරු සොයාගැනීමට Product Searching  චීන නියෝජිතයකුගේ සහය  ලබගතා හැක. ඒ සදහා රු 1500/ – රු 3000/- පමණ ගාස්තුවක් ගෙවිය යුතුය .එම මුදල අප හරහා භාණ්ඩ ගෙන්වාගැනිමේදී අඩුකරගත හැක. 


If you need to find anything ,our chinese agents can searching products and suppliers . Our agents visit to factories or wholesale market for Searching  your needs .After they send you product information / Price / Photos / Sample’s .You have pay for that service Rs1500/-  – Rs4000/- . That will pay back after your shipment .

Hotline                                  +94 76 8833348  +94 71 9413846